Miasto Turek - Logo

Unia EuropejskaProgram Czyste Powietrze Rzeczpospolita PolskaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuBiuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt pn. "Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego TUREK GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Turek" otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej

logotyp 12

Przedmiot projektu:

Celem projektu jest rozpoznanie złóż wód termalnych perspektywicznych poziomów wodonośnych jury dolnej oraz przeprowadzenie testów hydrologicznych i badań fizyko-chemicznych umożliwiających ocenę parametrów złóż.

Efekt rzeczowy

Głębokość wykonanego odwiertu/otworu wiertniczego: 2 200 m (+/-10%).

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.01.2020 r.
Projektowane parametry otworu

- temperatura wody: 70oC

- wydajność: 200m3/h

- mineralizacja: 120 g/dm3

Prace będą wykonywane zgodnie z projektem robót geologicznych, zatwierdzonym decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.08.2017r., znak: DSR-I.7430.36.2017

Data podpisania umowy

12.07.2018 r.

Całkowity koszt:

Całkowity koszt projektu netto: 13 475 000,00zł, w tym:

- koszty kwalifikowane: 13 475 000,00zł (dotacja z NFOŚiGW).

Źródła finansowania:                     

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.