Miasto Turek - Logo

Unia EuropejskaProgram Czyste Powietrze Rzeczpospolita PolskaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuBiuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności Urzędu Miasta Turku

Urząd Miejski w Turku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta Turek.

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Drzewiecki
 • E-mail: sekretarz@miastoturek.pl
 • Telefon: +48 63 289 61 13

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej (np. numer telefonu, e-mail),
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) Burmistrz Miasta Turku informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się. Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego, należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed wizytą w Urzędzie, w formie pisemnej lub ustnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Turku, bądź na adres poczty elektronicznej poczta@miastoturek.pl lub za pośrednictwem faksu na numer 63 289 61 11.

Skargi i odwołania

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wydziały Urzędu Miejskiego w Turku umieszczone są w czterech lokalizacjach:

Ul. Kaliska 59 - główny budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieszczą się m.in. następujące komórki organizacyjne:

 • Biuro Obsługi Klienta
 • Kasa Urzędu Miejskiego
 • Burmistrz oraz Zastępcy Burmistrza
 • Biuro Rady Miejskiej
 • Wydział Inżynierii Miejskiej (odpady komunalne, ochrona środowiska, drogi)
 • Wydział Spraw Społecznych
 • Wydział Mienia Komunalnego (gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami)
 • Wydział Strategii i Rozwoju
 • Wydział inwestycji

Opis dostępności wejścia do budynku: wejście główne od ulicy Kaliskiej oznaczone jest tablicą z nazwą urzędu; wejście dostępne jest dla osób z niepełnosprawnościami; do wejścia prowadzi pochylnia, po której można przejechać wózkiem inwalidzkim, wózkiem dziecięcym itp.; drzwi z progiem nieprzekraczającym 2 cm wysokości.Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Przy wejściu zamontowany jest przycisk przywołania.
Przed budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe  dla osób niepełnosprawnych oznaczone  znakiem informacyjnym i namalowaną kopertą w kolorze niebieskim. 

Pomieszczenia do obsługi Klientów wyposażone są w ramki do podpisu  służące do precyzyjnego składania podpisu, ułatwiające osobom z dysfunkcjami wzroku wykonanie tych czynności.

Krawędzie schodów znajdujących się na parterze budynku oznakowane są nakładkami ułatwiającymi widoczność  dla osób słabowidzących, mające charakter naprowadzający i ostrzegawczy.

W budynku na wszystkich kondygnacjach, pomieszczenia do obsługi klientów są oznaczone  tabliczkami informacyjnymi  w alfabecie Braille’a dla osób z niepełnosprawnością wzroku - niedowidzących, niewidomych oraz osób z problemami wzroku, ułatwiające łatwe i szybkie zlokalizowanie danego pomieszczenia w budynku, posiadające łatwo wyczuwalne pod palcami oznaczenia. 

 W budynku na wszystkich kondygnacjach widnieją tablice informacyjne zawierające wypukłości i kontrast dla niedowidzących i osób z problemami wzroku.

Budynek ma trzy kondygnacje. Biura Urzędu znajdują się na parterze i pierwszym piętrze. Przy budynku znajduje się parking z dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych. Po wejściu do budynku należy skierować się do Biura Obsługi Klienta Urzędu znajdującego po prawej stronie od wejścia głównego. Pracownik Biura Obsługi Klienta, po zdefiniowaniu potrzeby Klienta, realizuje ją bądź zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórkę organizacyjną Urzędu. Merytorycznie właściwą obsługę Klienta prowadzi pracownik powiadomionej komórki organizacyjnej Urzędu.
Po załatwieniu sprawy, pracownik Biura Obsługi Klienta służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu Urzędu. Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Klientów niepełnosprawnych, Klientów z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Klientów, którzy zgłaszają taką potrzebę. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy ani toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku znajdują się materace ewakuacyjne w razie zagrożenia. Brak opcji wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje. Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem wydziału, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach. Winda: brak. Platforma: brak. Pochylnia: tak. Pętla indukcyjna: brak. Toaleta dostosowana: brak. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Ul. Szkolna 4 - budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieszczą się m.in. następujące komórki organizacyjne:

 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (biuro dowodów i ewidencja ludności)
 • Wydział Mienia Komunalnego (sprawy mieszkaniowe).

Wejście główne od strony ulicy Szkolnej: niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową; do budynku prowadzą schody). Wejście od strony podwórka: dostępne dla osób z niepełnosprawnościami; do obiektu prowadzi ciąg pieszy, po którym swobodnie można przejechać wózkiem inwalidzkim; drzwi nie otwierane automatycznie. Brak opcji wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje. Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem wydziału, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach. Winda na wyższe kondygnacje: brak. Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne). Platforma: brak. Pochylnia: brak. Pętla indukcyjna: brak. Toaleta dostosowana: nie. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.


Ul. Browarna 11- budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieszczą się m.in. następujące komórki organizacyjne: 

 • Wydział Świadczeń Rodzinnych

Wejście główne od ulicy Browarnej: dostępne dla osób z niepełnosprawnościami; do wejścia prowadzi pochylnia, po której można przejechać wózkiem inwalidzkim, wózkiem dziecięcym itp.; drzwi z progiem nieprzekraczającym 2 cm wysokości. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Brak opcji wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje. Winda: brak. Platforma: brak. Pochylnia: tak.  Pętla indukcyjna: brak. Toaleta dostosowana: brak.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Ul. Jedwabnicza 4 - budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieszczą się m.in. następujące komórki organizacyjne: 

 • Centrum Obsługi Inwestora

Wejście główne od ulicy Jedwabniczej: dostępne dla osób z niepełnosprawnościami; do obiektu prowadzi ciąg pieszy, po którym swobodnie można przejechać wózkiem inwalidzkim; drzwi nie otwierane automatycznie. Brak opcji wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje. Winda: brak. Platforma: brak. Pochylnia: nie. Pętla indukcyjna: brak. Toaleta dostosowana: tak. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Pozostałe aktualności

IV sesja Rady Miejskiej Turku

W czwartek, 11 lipca, w Urzędzie Miejskim odbyła się sesja Rady Miejskiej Turku.

Więcej…

Zasady odbioru odpadów biodegradowalnych

Z uwagi na powtarzający się problem z nieprawidłową segregacją odpadów biodegradowalnych, PGKiM Spółka z o.o. przypomina, że odpady biodegradowalne to:

 • pady kuchenne pochodzenia roślinnego (obierki, ogryzki, fusy po kawie i herbacie, skorupki jaj),
 • gałęzie drzew i krzewów,
 • skoszona trawa,
 • trociny i kora drzew.

Więcej…

Komisja mieszkaniowa sprawdza złożone wnioski o najem mieszkań

Zaczęła pracę Społeczna Komisja Mieszkaniowa, która będzie weryfikować wnioski o najem mieszkań w nowo wybudowanych blokach na Os. Wyzwolenia 39 i 40.

Więcej…