English German Polish

wheelchair-1230101 1920


Deklaracja dostępności


Urząd Miasta w Turku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (zwana dalej ustawą). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.miastoturek.pl/

 Data publikacji strony internetowej: 2005-10-15

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2014-05-31

Status pod względem zgodności

W Urzędzie Miejskim w Turku przeprowadzono ocenę zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wymagań określonych w załączniku do ustawy.

Strona internetowa jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie ze WCAG 2.1.

Portal został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • filmy, grafiki, zdjęcia, obrazy, wykresy i część plików pdf nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • brak formularza kontaktowego,
 • na stronie znajdują się treści w postaci grafiki,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono: 2023-03-14

Aktualnie trwają prace nad dostosowaniem strony internetowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do 2023-06-30 opublikowana zostanie nowa strona internetowa w pełni dostepna cyfrowo dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Skorzystano z narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/). Z oceny wynika, że strona internetowa www.miastoturek.pl spełnia wymagania w 92%.

Link do wyników przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej:Tingtun Page Checker - Find Barriers in your Web Page (eiii.eu)

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Andrzej Drzewiecki, e-mail: sekretarz@miastoturek.pl.Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 289 61 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą informację chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Wydziały Urzędu Miejskiego w Turku umieszczone są w czterech lokalizacjach:

1.    Ul. Kaliska 59 - główny budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieszczą się m.in. następujące komórki organizacyjne:

 • Biuro Obsługi Klienta,
 • Kasa Urzędu Miejskiego,
 • Burmistrz oraz Zastępcy Burmistrza,
 • Biuro Rady Miejskiej,
 • Wydział Inżynierii Miejskiej (odpady komunalne, ochrona środowiska, drogi),
 • Wydział Spraw Społecznych,
 • Wydział Mienia Komunalnego (gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami),
 • Wydział Strategii i Rozwoju,
 • Wydział inwestycji.

Opis dostępności architektonicznej budynku:

 • Opis dostępności wejścia do budynku: wejście główne od ulicy Kaliskiej oznaczone jest tablicą z nazwą urzędu; wejście dostępne jest dla osób z niepełnosprawnościami; do wejścia prowadzi pochylnia, po której można przejechać wózkiem inwalidzkim, wózkiem dziecięcym itp.; drzwi z progiem nieprzekraczającym 2 cm wysokości.Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Przy wejściu zamontowany jest przycisk przywołania.

  Przed budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe  dla osób niepełnosprawnych oznaczone  znakiem informacyjnym i namalowaną kopertą w kolorze niebieskim. 

 • Pomieszczenia do obsługi Klientów wyposażone są w ramki do podpisu  służące do precyzyjnego składania podpisu, ułatwiające osobom z dysfunkcjami wzroku wykonanie tych czynności.

 • Krawędzie schodów znajdujących się na parterze budynku oznakowane są nakładkami ułatwiającymi widoczność  dla osób słabowidzących, mające charakter naprowadzający i ostrzegawczy.

 • W budynku na wszystkich kondygnacjach, pomieszczenia do obsługi klientów są oznaczone  tabliczkami informacyjnymi  w alfabecie Braille’a dla osób z niepełnosprawnością wzroku - niedowidzących, niewidomych oraz osób z problemami wzroku, ułatwiające łatwe i szybkie zlokalizowanie danego pomieszczenia w budynku, posiadające łatwo wyczuwalne pod palcami oznaczenia.

 • W budynku na wszystkich kondygnacjach widnieją tablice informacyjne zawierające wypukłości i kontrast dla niedowidzących i osób z problemami wzroku.

 • Budynek ma trzy kondygnacje. Biura Urzędu znajdują się na parterze i pierwszym piętrze. Przy budynku znajduje się parking z dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych. Po wejściu do budynku należy skierować się do Biura Obsługi Klienta Urzędu znajdującego po prawej stronie od wejścia głównego.
 • Pracownik Biura Obsługi Klienta, po zdefiniowaniu potrzeby Klienta, realizuje ją bądź zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórkę organizacyjną Urzędu.
 • Merytorycznie właściwą obsługę Klienta prowadzi pracownik powiadomionej komórki organizacyjnej Urzędu.
 • Po załatwieniu sprawy, pracownik Biura Obsługi Klienta służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu Urzędu.
 • Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Klientów niepełnosprawnych, Klientów z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Klientów, którzy zgłaszają taką potrzebę.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy ani toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku znajdują się materace ewakuacyjne w razie zagrożenia.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • Brak opcji wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje.
 • Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem wydziału, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach.
 • Winda: brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

 • Platforma: brak.
 • Pochylnia: tak.
 • Pętla indukcyjna: brak.
 • Toaleta dostosowana: brak.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

2.    Ul. Szkolna 4 - budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieszczą się m.in. następujące komórki organizacyjne:

 • Urząd Stanu Cywilnego,
 • Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (biuro dowodów i ewidencja ludności),
 • Wydział Mienia Komunalnego (sprawy mieszkaniowe).

Opis dostępności wejścia do budynku

 • Wejście główne od strony ulicy Szkolnej: niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową; do budynku prowadzą schody).
 • Wejście od strony podwórka: dostępne dla osób z niepełnosprawnościami; do obiektu prowadzi ciąg pieszy, po którym swobodnie można przejechać wózkiem inwalidzkim; drzwi nie otwierane automatycznie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • Brak opcji wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje.
 • Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem wydziału, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach.
 • Winda na wyższe kondygnacje: brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

 • Platforma: brak.
 • Pochylnia: brak.
 • Pętla indukcyjna: brak.
 • Toaleta dostosowana: nie.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

3.    Ul. Browarna 11- budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieszczą się m.in. następujące komórki organizacyjne: 

 • Wydział Świadczeń Rodzinnych

Opis dostępności architektonicznej budynku:

 • Opis dostępności wejścia do budynku: wejście główne od ulicy Browarnej: dostępne dla osób z niepełnosprawnościami; do wejścia prowadzi pochylnia, po której można przejechać wózkiem inwalidzkim, wózkiem dziecięcym itp.; drzwi z progiem nieprzekraczającym 2 cm wysokości. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • Brak opcji wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje.
 • Winda: brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

 • Platforma: brak.
 • Pochylnia: tak. 
 • Pętla indukcyjna: brak.
 • Toaleta dostosowana: brak.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

4.    Ul. Jedwabnicza 4- budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieszczą się m.in. następujące komórki organizacyjne: 

 • Centrum Obsługi Inwestora.

Opis dostępności architektonicznej budynku:

 • Opis dostępności wejścia do budynku: wejście główne od ulicy Jedwabniczej: dostępne dla osób z niepełnosprawnościami; do obiektu prowadzi ciąg pieszy, po którym swobodnie można przejechać wózkiem inwalidzkim; drzwi nie otwierane automatycznie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • Brak opcji wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje.
 • Winda: brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

 • Platforma: brak.
 • Pochylnia: nie.
 • Pętla indukcyjna: brak.
 • Toaleta dostosowana: tak.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) Burmistrz Miasta Turku informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego, należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed wizytą w Urzędzie, w formie pisemnej lub ustnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Turku, bądź na adres poczty elektronicznej poczta@miastoturek.pl lub za pośrednictwem faksu na numer 63 289 61 11.

Kalendarz Wydarzeń

Czerwiec 2023
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl