Miasto Turek - Logo

Unia EuropejskaProgram Czyste Powietrze Rzeczpospolita PolskaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuBiuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn Informacji Publicznej

(decyzja zarządu z dnia 27.07.16 r. o przyjęciu wniosku w sprawie rozwiązania związku, ale nie dokonano procedury wykreślenia z rejestru)

ul. 3-go Maja 3/2, tel. 278 53 74

Celem stowarzyszenia jest kształtowanie aktywnych postaw w działaniu dla dobra Ojczyzny i tworzenia warunków do współpracy środowiska kombatanckich w imię nadrzędnych interesów narodu i państwa, otoczenia opieką członków Związku i pozostałych po nich wdów i wdowców, zwłaszcza w zakresie spraw socjalnych i zdrowotnych, popularyzacja i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych oraz udział w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie, czuwanie nad patriotyczną i obywatelską postawą swych członków, utrzymywanie więzi koleżeńskich, samopomoc oraz wzajemną życzliwość, reprezentowanie interesów swych członków wobec władz organów administracji społecznych, obrona godności i honoru członków Związku, działanie na rzecz otaczania opieką miejsc pamięci narodowej, umacnianie solidarności kombatantów w kraju i za granicą.

ul. Sportowa 2, tel. 63 278-51-41

Celem stowarzyszenia jest kształtowanie i umacnianie w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży, obywatelskiej postawy wobec spraw obronności Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej, wyrabianie i utrwalanie w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży, pożądanych zainteresowań, nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia zdolności obronnej Państwa oraz przydatnych w przygotowaniu społeczeństwa do zapobiegania i ewentualnego zwalczania zagrożeń okresu pokoju, krzewienie kultury fizycznej i rozwoju dyscyplin sportu, w tym sportu wyczynowego, wchodzących w zakres zainteresowania stowarzyszenia.

ul. Broniewskiego 5, tel. 63 278-49-25 (adres do korespondencji Kaczki Technikum 63/5)

Celem stowarzyszenia jest ochrona i promowanie praw dziecka, udzielanie rodzicom pomocy w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych, prowadzenie działalności charytatywnej, zapobieganie umieszczaniu dziecka poza rodziną, inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy rodzinie w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego, promowanie wśród dzieci postaw proekologicznych, ochrona dziecka przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień, w tym szczególnie alkoholizmu i narkomanii, inicjowanie społecznych ruchów rodziców i innych osób dorosłych zainteresowanych wychowaniem i niesieniem pomocy dzieciom, wspieranie i promowanie twórczości artystycznej dzieci oraz jej prezentacja w różnych formach, organizowanie i prowadzenie placówek wypoczynku wakacyjnego oraz placówek wypoczynkowo – rehabilitacyjno – leczniczych, pomoc w powoływaniu samorządnych grup dzieci i młodzieży, zwłaszcza w miejscu zamieszkania oraz kształcenia tych grup, prowadzenie innych placówek oświatowych, opiekuńczych, poradni oraz szkół dla dzieci i dorosłych, współdziałanie z administracją rządową, samorządową, kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, z pracodawcami oraz środkami masowego przekazu w realizacji celów statutowych Towarzystwa, inicjowanie i prowadzenie prac badawczych, prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie działalności gospodarczej, a także podejmowanie zadań zleconych w dziedzinie oświaty, opieki, wychowania, terapii itp., podejmowanie innych działań służących dzieciom.

ul. Kączkowskiego 12/15, tel. 63 278-50-49

Celem stowarzyszenia jest kształtowanie postaw otwartych na problemy innych, pomoc dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych, aktywizowanie tej młodzieży.

ul. Konińska 4, tel. 63 289-19-87

Celem stowarzyszenia jest kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez m.in. informowanie społeczeństwa o charakterze zjawiska uzależnień, rozwijanie współpracy z organizacjami administracji rządowej i samorządowej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za profilaktykę, leczenie i resocjalizację i zwalczanie przestępstw wynikających z uzależnień od narkotyków, alkoholu i innych środków psychoaktywnych, ułatwianie osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniami oraz ich otoczeniu dostępu i korzystania z odpowiedniej pomocy.

ul. Kościuszki 4, tel. 63 278-46-95

Celem stowarzyszenia jest skupianie wychowanków szkoły, upowszechnianie dorobku szkoły w środowisku, gromadzenie dokumentów z dziejów szkoły, prowadzenie badań historycznych, udzielanie pomocy uczniom i wychowankom.

ul. Kościuszki 6, tel. 63 278-56-65

Celem stowarzyszenia jest upowszechnianie muzyki, prowadzenie Społecznego Ogniska Artystycznego, wspieranie Państwowej Szkoły Muzycznej w Turku, pomoc młodzieży uzdolnionej.

ul. Milewskiego 10,(adres korespondencyjny: ul. Kolska Szosa 4) tel. 63 278-44-82

Celem stowarzyszenia jest działanie w interesie i na rzecz członków prowadzących działalność gospodarczą, kultywowanie tradycji organizacji kupieckich i rzemieślniczych, upowszechnianie wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania, marketingu.

ul. Nowa 22, tel. 63 278-47-10 (adres do korespondencji ul. 3-go Maja 8)

Celem stowarzyszenia jest rozpoznanie i realizacja potrzeb dzieci i młodzieży w zakresie: rozwoju demokracji i samorządności, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, zdrowia, opieki społecznej, sportu, ochrony przyrody, pracy, integracji europejskiej.

ul. 3-go Maja 2, tel. 63 278-49-20

Celem stowarzyszenia jest poprawienie warunków socjalno – bytowych emerytów, rencistów i inwalidów oraz uczestniczenie w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi, organizowanie życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów, reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowanie ich problemów wśród społeczeństwa.

ul. Pl. Wojska Polskiego 1, tel. 63 278-41-60

Celem stowarzyszenia jest szerzenie etosu Armii Krajowej, dobro kraju oraz umacnianie jego integralności i suwerenności, obrona godności dobrego imienia i pamięci Armii Krajowej i jej żołnierzy, opieka nad nimi i ich rodzinami oraz zapewnienie im pomocy, badanie i utrwalanie rozpowszechniania historii, tradycji i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej.

ul. 3-go Maja 2,

Celem stowarzyszenia jest zrzeszanie osób niewidomych i słabo widzących w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych, przeciwdziałania ich dyskryminacji, reprezentowanie swych członków wobec organów naczelnych państwa, administracji rządowej i samorządowej oraz innych instytucji.

ul. Sportowa 8/8, tel. 63 214-11-69

Celem stowarzyszenia jest popularyzowanie wiedzy o Grodzieńszczyźnie, ochrona materialnych pamiątek kultury polskiej na Grodzieńszczyźnie, poznawanie życia społecznego współczesnych mieszkańców, rozwijanie bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami i instytucjami regionu.

ul. Browarna 13, tel. 63 278-19-77 (adres korespondencyjny ul. 650- lecia 12/32)

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności kulturalnej, społecznej i edukacyjnej w lokalnym środowisku, prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej obejmującej dzieci i młodzież w zakresie szeroko pojętego rozwoju osobistego: fizycznego, psychicznego, intelektualnego, duchowego, prowadzenie działań na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny, integracja i aktywizacja społeczności lokalnej, szczególnie środowiska dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.

ul. Poduchowne 1, tel. 63 280-20-10e-mail: psychiatra@turek.pl; www.psychiatra.turek.pl

Celem stowarzyszenia jest wzajemne wspieranie i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, w zdobywaniu potrzeb umiejętności życiowych (kształtowanie zaradności) osób niepełnosprawnych, chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo i uzależnionych od środków psychoaktywnych; działalność edukacyjna, doradztwo psychologiczne na rzecz osób wykluczonych, bądź zagrożonych wykluczeniem; przeciwdziałanie patologiom społecznym; inicjowanie i rozwijanie kontaktów międzyludzkich; działalność na rzecz ochron i promocji zdrowia.  

ul. Kaliska 41/4, tel. 63 289-12-28

Celem stowarzyszenia jest propagowanie turystyki kwalifikowanej: pieszej, rowerowej, kajakowej szczególnie wśród młodzieży, promowanie walorów naszego miasta i powiatu, organizacja imprez turystycznych: rajdów, spływów, biegów na orientację, obozów kajakowych i wędrownych.

ul. Browarna 11, tel. 63 278-52-14

Celem stowarzyszenia jest zrzeszanie miłośników śpiewu chóralnego miasta Turku i okolicy, popularyzacja i upowszechnianie kultury muzycznej, działanie patriotyczno – wychowawcze poprzez czynne uczestnictwo w obchodach świąt narodowych i innych uroczystościach, reprezentacja regionu i jego promowanie w konkursach i przeglądach chóralnych w krajach i za granicą, poznawanie i popularyzacja kultury innych narodów, organizowanie koncertów i imprez popularyzujących kulturę muzyczną, organizowanie pracy i występów zespołów chóralnych działających w jego strukturach i zapewnienie ich rozwoju muzycznego poprzez uczestnictwo w kursach, sympozjach i warsztatach, pozyskiwanie środków finansowych poprzez własną działalność gospodarczą, z darowizn, dotacji i innych źródeł w celu zapewnienia realizacji celów statutowych.

ul. Niepodległości 3, adres do korespondencji Mariantów 16b, 62-710 Władysławów

Celem stowarzyszenia jest propagowanie amatorskiego ruchu muzycznego; popularyzacja muzykowania orkiestrowego, popularyzacja muzyki poważnej i orkiestrowej wśród społeczności lokalnej; wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz wszelkich działań twórczych; umożliwienie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży; organizowanie koncertów dla społeczności lokalnej i innych odbiorców w kraju i za granicą; organizowanie innych działań artystycznych: warsztatów artystycznych, pokazów, projekcji, prezentacji, spektakli, festiwali, wystaw, plenerów, projektów, pokazów, sympozjów, wykładów dotyczących kultury i sztuki.

ul. 3-go Maja, tel. 63 289-13-91

Celem stowarzyszenia jest propagowanie trzeźwości, zmiany obyczajów w kierunku usunięcia z życia rodziny oraz jednostki, zakładów pracy napojów alkoholowych jako stałych składników różnych uroczystości.

ul. Szeroka 2, tel. 63 278-45-67

Celem stowarzyszenia jest upowszechnianie trzeźwości, krzewienie abstynencji, przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinie oraz łagodzenie skutków tych zjawisk.

ul. Poduchowne 1, tel. 63 278-23-69

Celem stowarzyszenia jest integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych, dotkniętych skutkami uzależnień, przemocy, zubożeń poprzez sport, turystykę, wypoczynek: imprezy artystyczne i inne, aktywne propagowanie problemów osób niepełnosprawnych ruchowo, inicjowanie i wspieranie współpracy ze społeczeństwem, pomoc i współpraca z rodzinami osób niepełnosprawnych ruchowo, współdziałanie z władzami samorządowymi, prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej, współpraca ze wszystkimi organizacjami, instytucjami, organami, masmediami, których działalność wiąże się z działalnością statutową stowarzyszenia.

ul. Sportowa 9, tel. 63 278-43-60

Celem stowarzyszenia jest zapobieganie niedostosowaniu społecznemu oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, łagodzenie skutków nadużywania alkoholu przez rodziców, otoczenie opieką dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, z problemami uzależnień, niewydolnych wychowawczo, najuboższych, ochrona i promocja zdrowia, działalność profilaktyczna, opiekuńczo – wychowawcza, dydaktyczna, terapeutyczna oraz informacyjna, upowszechnianie na rzecz osób niepełnosprawnych.

os. Wyzwolenia 7a, tel. 63 289-18-31

Celem stowarzyszenia jest zacieśnianie współpracy pomiędzy nauczycielami oddziałów integracyjnych, kreowanie współpracy pomiędzy nauczycielami uczącymi w oddziałach integracyjnych a rodzinami dotkniętymi niepełnosprawnością, współudział w inicjowaniu i koordynacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w oddziałach integracyjnych, udzielanie pomocy uczniom niepełnosprawnym w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych, stworzenie każdemu uczniowi warunków do wszechstronnego i optymalnego rozwoju, rozwijanie zdolności i zainteresowań zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami i potrzebami, inicjowanie organizowania form wypoczynku i organizacji czasu dla dzieci i rodzin dotkniętych niepełnosprawnością, wspieranie i wszechstronna pomoc rodzinom dotkniętym niepełnosprawnością, niesienie pomocy uczniom z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, organizowanie i prowadzenie banku danych związanego tematycznie z celami statutowymi, kontynuacja opieki i wsparcie dla absolwentów oddziałów integracyjnych w gimnazjach, promowanie i popularyzowanie nowego podejścia i nowej wiedzy w zakresie szeroko rozumianej niepełnosprawności, wpływanie na zmiany postaw społecznych w kierunku pełnej integracji, wspieranie dobroczynności działań humanitarnych.

ul. Konińska 4, tel. 63 289-19-87

Celem stowarzyszenia jest zapobieganie wykluczaniu i marginalizacji społecznej, wszechstronne działania na rzecz: bezrobotnych, bezdomnych, osób starszych, niepełnosprawnych, rodzin w tym rodzin niepełnych oraz innych jednostek i grup społecznych wymagających wsparcia, przeciwdziałanie patologiom społecznym, pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej i edukacyjno – szkoleniowej

ul. Konińska 2, tel. 63 278-50-52

Celem stowarzyszenia jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych i administracyjnych zmierzających do poprawy warunków życia dzieci i przywracania rodziny oraz tworzenia możliwości ich pełnego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego.

Os. Wyzwolenia 6/K , tel. 63 278-72-31

Za cel swojej działalności Stowarzyszenie uznaje dobro społeczeństwa polskiego i człowieka poprzez honorowe krwiodawstwo oraz rozwój idei krwiodawstwa, ściśle współpracuje z placówkami służby zdrowia.

ul. Kościuszki 13

Celem organizacji jest propagowanie wiedzy filatelistycznej.

ul. Szkolna 2, tel. 63 278-56-21 (adres korespondencyjny ul. Uniejowska 1a - Karolina Augustyniak)

Celem organizacji jest powszechna edukacja ekologiczna, uznanie ekorozwoju jako podstawy polityki społeczno-gospodarczej państwa. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego Polski, ochrona krajobrazu naturalnego i dziedzictwa kulturowego, kształtowanie w społeczeństwie świadomości, że jakość życia zależy od racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowaniem równowagi między środowiskiem a rozwojem cywilizacji – to priorytetowe zadania klubu.

ul. 3-go Maja 2,

Celem organizacji jest wychowanie członków w duchu wartości narodowych i katolickich. Wykształcenie w nich pełni poczucia obowiązków patriotycznych, tak by na każdym stanowisku starali się być pożyteczni ojczyźnie.

Os. Wyzwolenia 10/59,

Celem organizacji jest ochrona interesów lokatorów wobec zarządów i ustawodawstwa.

ul. Poduchowne 1, tel. 63 289-93-30

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane poprzez udzielenie pomocy, opieki i wsparcia osobom upośledzonym umysłowo oraz innym osobom niepełnosprawnym, a także ich rodzinom oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

ul. Kączkowskiego 4/3, tel. 0663 729 660

Celem stowarzyszenia jest udzielenie wszechstronnej pomocy i wsparcie osobom samotnie wychowującym dzieci.

ul. Spółdzielców 1/1

Celem organizacji jest propagowanie wiedzy na temat kultury wieków średniowiecznych, prezentowanie strojów oraz obyczajów średniowiecznych, rozwijanie wiedzy oraz zainteresowań członków stowarzyszenia w dziedzinie średniowiecznej historii, kultury oraz obyczajów.

ul. Piłsudskiego 5, tel. 63 278-53-43

Celem stowarzyszenia jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, wieloprofilowa stymulacja, wczesna interwencja, integracja społeczna.

Pl. Wojska Polskiego 18/adres do korespondencji ul. Kruszyńskiego 9

Celem stowarzyszenia jest popularyzacja sztuki, muzyki, malarstwa, poezji, teatru, filmu poprzez organizowanie imprez, działań kulturalnych i edukacyjnych.

Pl. Sienkiewicza 5, tel. 0693-954-348, 0665-751-265 (adres do korespondencji ul. Kolska Szosa 10/21)

Celem stowarzyszenia jest ochrona życia i godności człowieka, rodziny i narodu, przygotowanie katolików świeckich do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu kościoła, upowszechnianie chrześcijańskich, patriotycznych i demokratycznych postaw oraz kryteriów oceny rzeczywistości społecznej, gospodarczej i politycznej.

ul. Kościuszki 13 (adres do korespondencji Os. Wyzwolenia 10/127)

Celem związku jest m.in.: stworzenie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego i fizycznego rozwoju człowieka, nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów, upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości stanowiących fundament harcerskich zasad: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, równouprawnienia, samorządności, tolerancji i przyjaźni

ul. Dobrska 12, (adres do korespondencji: ul. Kutrzeby 10)

Celem organizacji jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn życiowych niezdolne są do rozwiązywania swoich problemów, w szczególności ludziom starszym, chorym, niepełnosprawnym, samotnym, ubogim i rodzinom pozbawionym środków do życia.

ul. 3-go Maja 2

Celem jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we wszystkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiekolwiek dyskryminacji, zwłaszcza z powodu narodowości, przynależności do grupy etnicznej, pochodzenia społecznego, rasy, płci, religii lub poglądów politycznych.

ul. Kaliska 47, tel. 63 242-58-69 (adres do korespondencji: ul. Browarna 3/44)

Celem organizacji pomoc osobom niepełnosprawnym, a w szczególności osobom dotkniętym chorobą stwardnienia rozsianego.

ul. Kolska Szosa 3/3, tel. 63 289 18 89

Celem fundacji jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności: opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszarów gm. Kościelec, Turek, Goszczanów, Brudzew, Kawęczyn, Przykona, Malanów, Władysławów, wspieranie i upowszechnianie działań na rzecz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie na rzecz realizacji programów zawartych w planach rozwoju lokalnego, aktywizowanie społeczności lokalnej wymienionych gmin i mobilizowanie jej do udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich, budowanie, rozwijanie i promowanie partnerstwa pomiędzy organizacjami pozarządowymi, biznesem i instytucjami sektora publicznego na obszarze wymienionych gmin, upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach i projektach, promocja obszarów wiejskich położonych w obrębie wymienionych gmin, wspomaganie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Os. Wyzwolenia 4/53

Celem stowarzyszenia jest między innymi integracja osób i środowisk zainteresowanym rozwojem i promocją miasta Turku, działalność kulturalno-oświatowa, promocja i wspieranie samorządności i samoorganizacji obywatelskiej, wspieranie rozwoju społeczności lokalnej w tym rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, propagowanie wiedzy z zakresu integracji europejskiej, aktywne uczestnictwo i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działalność w zakresie edukacji prawnej w tym prowadzenie biura pomocy prawnej.

ul. Kolska Szosa 11, tel. 607 678 108

Celami stowarzyszenia są: działania na rzecz rozwoju miasta, miejscowości i gmin Powiatu Tureckiego; inicjowanie i wspieranie społecznej aktywności mieszkańców; propagowanie idei samorządowej wśród mieszkańców; promocja i organizacja wolontariatu; wspieranie akcji charytatywnych; promocja miast, miejscowości i gmin Powiatu Tureckiego; wspieranie udziału młodzieży w życiu społecznym; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; ochrona i promocja zdrowia; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej; promocja kultury i sztuki oraz przeciwdziałanie bezrobociu.

ul. Kolska Szosa 11

Celami stowarzyszenia są: działanie na rzecz rozwoju miast, miejscowości i gmin powiatu tureckiego, inicjowanie i wspieranie społecznej aktywności mieszkańców, propagowanie idei samorządowej wśród mieszkańców, promocja i organizacja wolontariatu, promocja miast, miejscowości i gmin powiatu tureckiego, wspieranie udziału młodzieży w życiu społecznym, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej, promocja kultury i sztuki, przeciwdziałanie bezrobociu, udzielanie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działanie na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, prowadzenie działalności charytatywnej, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym, działanie wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, upowszechnianie  i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

ul. Sportowa 3, tel. 63 278-52-44

Celem stowarzyszenia jest tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych swym członkom do uprawiania sportu oraz rekreacji i aktywnego wypoczynku poprzez zajęcia wychowania fizycznego, propagowanie wychowania fizycznego i sportu, kształtowanie wśród swoich członków poprzez sport wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej, zasad dyscypliny i solidarności, zapewnienie opieki wychowawczej młodocianym zawodnikom, stwarzanie im warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, a ponadto łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i eliminowanie zaburzeń wychowania, a także wspieranie działań rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki, organizowanie wypoczynku letniego i zimowego – obozów i półkolonii – w okresie wakacji i ferii zimowych młodocianym zawodnikom oraz wychowankom Środowiskowej Świetlicy Wychowawczej.

ul. Sportowa 9a, tel. 63 278-42-59

Celem stowarzyszenia jest programowanie i organizowanie wychowania fizycznego, sportu i turystyki oraz stwarzanie odpowiednich warunków dla uprawiania wychowania fizycznego i sportu, kształtowanie u członków klubu patriotyzmu i wysokich walorów moralnych, poczucia godności zawodowej i osobistej, zrozumienie zasad dyscypliny i solidarności oraz potrzeby sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.

ul. Sportowa 9a, tel. 63 278- 47-24

Celem stowarzyszenia jest organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości sprzętowo – bazowe, angażowanie uczniów do aktywności ruchowej i rozwijanie zainteresowań sportowych, wszechstronny rozwój sprawności fizycznej, organizowanie działalności sportowej z uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, propagowanie zdrowotnego trybu życia.

ul. Sportowa 9 a, tel. 504 227 573

Celem stowarzyszenia jest organizowanie oraz stworzenie odpowiednio dogodnych warunków do krzewienia kultury fizycznej i sportu przez rozwój i propagowanie sportów i sztuk walk wśród szerokich rzesz społeczeństwa, prowadzenie działalności sportowej i zrzeszanie członków, reprezentowanie barw Klubu i miasta w imprezach sportowych, organizowanie zajęć sportowych dla mieszkańców województwa wielkopolskiego w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, organizowanie sportowcom wszystkich klas kategorii wiekowych, różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, organizowanie sekcji sportowych i szkolenia w zakresie sportu wyczynowego, popularyzowanie kultury fizycznej i sportu poprzez działalność informacyjno – propagandową.

ul. Folwarczna 27, tel. 693 714 490

Celem stowarzyszenia jest zapewnienie młodzieży możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym, kształtowanie u członków klubu wysokich wartości moralnych i fizycznych, zapewnienie ogółowi mieszkańców województwa wielkopolskiego przeżyć i widowisk sportowych o wysokich walorach estetycznych, stanowiących wartościową formę wypoczynku i integracji.

ul. F.Chopina 106, tel. 63 278-17-06

Celem stowarzyszenia jest tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych swym członkom do uprawiania sportu oraz rekreacji i aktywnego wypoczynku poprzez zajęcia wychowania fizycznego, propagowanie wychowania fizycznego i sportu, kształtowanie wśród swoich członków poprzez sport wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej, zasad dyscypliny i solidarności, zapewnienie opieki wychowawczej młodocianym zawodnikom, stwarzanie im warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, a ponadto łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i eliminowanie zaburzeń wychowania, w także wspieranie działań rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki.

ul. Spółdzielców 2/20, tel. 63 278-50-61

Celem stowarzyszenia jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu, angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim, organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnej, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu, popularyzacja piłki nożnej na terenie miasta Turku.

ul. Spółdzielców 2/20, tel. 63 278-50-61

Celem stowarzyszenia jest tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych swym członkom do uprawiania sportu w ramach rekreacji fizycznej i aktywnego wypoczynku, podnoszenie sprawności fizycznej, a tym samym zdrowia fizycznego wśród swoich członków oraz popularyzowanie rekreacji fizycznej wśród starszych, kształtowanie wśród swoich członków wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej, zasad dyscypliny i wzajemnej solidarności i zaufania.

ul. Kaliska 59, 63 289-62-51

Celem stowarzyszenia jest programowanie rozwoju kultury fizycznej i turystyki, organizacja imprez sportowych, turystycznych, współpraca z władzami samorządu terytorialnego, szkołami oraz innymi instytucjami zainteresowanymi działalnością statutową Stowarzyszenia, wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych, szkolenie kadr trenerskich, sędziowskich i instruktorskich.

ul. Piłsudskiego 1, tel. 602 677 024

Celem stowarzyszenia jest uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej, rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa: dorosłych, młodzieży, dzieci i osób niepełnosprawnych, krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu, kształtowanie wśród osób fizycznych zrzeszonych w TKKF patriotyzmu, dyscypliny i solidarności oraz sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.

ul. Spółdzielców 4, tel. 604 610 117

Celem stowarzyszenia jest współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi, prowadzenie szkółek szachowych, organizowanie turniejów i innych imprez szachowych, wspieranie organizacyjne i finansowe sekcji szachowych, udział we współzawodnictwie sportowym, inne działania mające na celu doskonalenie umiejętności i poziomu gry szachistów.

ul. 3-go Maja 1/3, tel. 698 656 795

Celem stowarzyszenia jest organizowanie zajęć rekreacyjnych i rozwijanie sportu masowego i wypoczynkowego w zakresie kolarstwa szosowego, MTB i kolarstwa torowego, zapewnienie dzieciom i młodzieży udziału w sporcie kwalifikowanym, zapewnienie mieszkańcom miasta i powiatu przeżyć z widowisk sportowych o wysokich walorach estetycznych stanowiących wartościową formę wypoczynku i integracji.

os. Wyzwolenia 7 a, tel. 63 289-18-31

Celem stowarzyszenia jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu, angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim, organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, organizowanie uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

ul. Sportowa 9, tel. 63 278-43-60

Celem klubu jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, angażowanie wszystkich uczniów do różnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw, uczestnictwo w imprezach sportowych, organizowanie zajęć sportowych, upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia, wyłonienie dzieci uzdolnionych sportowo i tworzenie dla nich warunków do dalszego rozwoju.

ul. 3-go Maja 29, tel. 63 278 - 47-90

Celem klubu jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, angażowanie wszystkich uczniów do różnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw, uczestnictwo w imprezach sportowych, organizowanie zajęć sportowych, organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

ul. Poduchowne 1, tel.63 278 - 45 – 50, 665-466-060

Celem fundacji jest wspieranie nowoczesnej medycyny i lecznictwa, a w szczególności jest to promocja nowoczesnych badań medycznych i diagnostycznych, wspieranie lecznictwa specjalistycznego we wszystkich dziedzinach medycyny, przeprowadzanie szkoleń mających na celu uświadamianie pacjentów o ich prawach, a także organizowanie kursów i pokazów udzielania pierwszej pomocy. Szerzenie wiedzy na temat udzielania pierwszej to właśnie główny cel fundacji.

ul.Kaliska 47, tel. 63 289 18 89

Zadaniem Izby jest reprezentowanie interesów swoich członków oraz działanie na rzecz ich ochrony w zakresie działalności gospodarczej; współdziałanie dla rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych i angażowanie kapitałów w indywidualną i grupową własność środków produkcji; rozwijanie współpracy miedzy nauką, przemysłem oraz handlem dla usprawnienia wdrażania nowych osiągnięć organizacyjnych, technicznych i technologicznych; gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących współpracy kooperacyjno-zaopatrzeniowej, organizacyjno-finansowej; propagowanie osiągnięć i badań w dziedzinie postępu organizacyjno -technicznego oraz inspirowanie osiągnięć w tym zakresie; udzielanie członkom Izby pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych, związanych
z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej; tworzenie warunków dla prowadzenia przez członków Izby działalności gospodarczej zgodnie z interesem gospodarki narodowej; kształtowanie zasad etyki i upowszechnianie postaw pozwalających na uzyskiwanie rangi partnera charakteryzującego się najwyższym stopniem zaufania w stosunkach gospodarczych; wykonywanie innych zadań między innymi powierzonych Izbie na jej wniosek przez Radę Ministrów; współpraca z władzami oświatowymi, szkół gimnazjalnych, średnich, zawodowych i dokształcających w zakresie promowania przedsiębiorczości wśród młodzieży i osób kształcących się; promowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy sytuacji na rynku pracy; integracja członków Izby ze środowiskiem w którym działają, celem ułatwienia warunków rozwoju gospodarczego.

ul. Kolska 35/7

Celem stowarzyszenie jest zapewnienie młodzieży możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym, kształtowania u członków klubu wysokich wartości moralnych i fizycznych, organizowanie szkoleń sportowych, obozów szkoleniowych oraz wypoczynku letniego i zimowego, organizowanie imprez sportowych, a także branie udziału w imprezach organizowanych przez powołane do tego organizacje, promowanie wśród społeczeństwa wychowania fizycznego i sportu, prowadzenie prac wychowawczych wśród swoich członków i w tym zakresie współpracuje z organizacjami młodzieżowymi, organizowanie i stwarzanie odpowiednich warunków dla krzewienia kultury fizycznej.

ul. Północna 10

Celami statutowymi działalności klubu są prowadzenie działalności kulturalnej i rozrywkowej związanej z szeroko pojętą fantastyką, propagowanie fantastyki, w tym w szczególności gier fabularnych, terenowych, karcianych oraz planszowych, stworzenie oficjalnego środowiska miłośników fantastyki i jego integracja, nadanie ram organizacyjnych dla lokalnej działalności miłośników fantastyki, propagowanie czytelnictwa i alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

ul. Północna 3

Zasadniczymi celami stowarzyszenia jest organizowanie ruchu morsów – ludzi propagujących kąpiele w ekstremalnych warunkach, rozpowszechnianie kultury fizycznej dla ochron zdrowia i poprawy sprawności fizycznej i cech psychicznych, rozpowszechnianie i popieranie idei zwiększenia tolerancji organizmu człowieka do niskich temperatur, prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa nad wodami o ochrony środowiska naturalnego, wymiana doświadczeń z pokrewnymi instytucjami i organizacjami oraz integrowanie członków.

ul. 650-lecia 10/10

Celem stowarzyszenia jest propagowanie siatkówki, jako sportu masowego, a w szczególności integracja środowiska siatkarskiego, popularyzacja gry w piłkę siatkową     i plażową wśród młodzieży, aktywizacja byłych zawodników i sympatyków piłki siatkowej poprzez organizację otwartych turniejów i meczy w siatkówkę halową i plażową, uczestnictwo w zawodach organizowanych przez inne organizacje krajowe lub zagraniczne, reprezentowanie członków stowarzyszenia na zewnątrz, współpracę z innymi organizacjami o podobny charakterze działania, organizację szkoleń, wykładów i imprez integrujących środowisko, organizację zajęć sportowych dla młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.    

ul. Leśna 31

Celem stowarzyszenia jest w szczególności rozwój i popularyzacja sportu konnego, rekreacji i turystyki konnej oraz innych form kultury fizycznej i sportu na terenie swego działania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, kształcenie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych, rozwijanie usług w zakresie rekreacji konnej, tworzenie  i udostępnienie członkom Klubu bazy sportowo-rekreacyjnej, współpraca z osobami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem jeździectwa i hodowli koni w kraju, kształcenie atmosfery wzajemnej życzliwości i pomocy wśród członków Klubu, ochrona przyrody, krajobrazu, zabytków kultury i naturalnego środowiska.

ul. Zdrojki Prawe 63a (adres korespondencyjny: Piętno 84, 62-740 Tuliszków)

Celem klubu jest prowadzenie działalności w zakresie rozwoju jeździectwa; prowadzenie rekreacji konnej; organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych; organizowanie treningów oraz kursów i obozów kondycyjnych i szkoleniowych dla zawodników, działaczy, instruktorów i trenerów; podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia startów zawodników w zawodach sportowych krajowych i zagranicznych; prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej; propagowanie wszelkich działań związanych z rozwojem kultury fizycznej, turystyki uczestnicząc w realizacji programów środowiskowych gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

ul. Malinowa 6, tel.696 018 330, 510 024 540

Celem klubu jest upowszechnianie tenisa i promowanie zdrowego stylu życia, zachęcenie jak największej liczby dzieci do uprawiania tenisa, utworzenie i prowadzenie szkoły tenisa, szkolenie dzieci i młodzieży, organizację turniejów, współpracę ze szkołami, nawiązanie kontaktów z klubami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi, współpraca z firmami, odpowiednimi instytucjami, władzami miast oraz osobami fizycznymi wyrażającymi wole wspierania statutowej działalności klubu; przestrzeganie zasad uprawiania dyscyplin sportowych, zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa; szkolenie i doskonalenie kadry trenersko-instruktorskiej we współpracy z odpowiednimi instytucjami i organizacjami.

Celem działalności klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości młodych sportowców, promowanie zdrowego stylu życia społeczności Turku, działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej w dostępie do uprawiania sportu, działanie na rzecz rehabilitacji ruchowej osób niepełnosprawnych. Klub realizuje swoje cele poprzez planowanie i organizowanie życia sportowego członków Klubu w oparciu o możliwości bazowe i sprzętowe Klubu, angażowanie dzieci i młodzieży do różnorodnych forma aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności  i zainteresowań sportowych

ul. Uniejowska 21/1

Celem działalności klubu jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, przedszkolaków w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły, przedszkola, sali zabaw oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu; angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych; przeciwdziałanie otyłości u dzieci, kształtowanie postaw fairy-play, dyscypliny, zdrowej rywalizacji.


ul. Konińska 4, 693 884 597

gregory.gr@onet.pl

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Wincentego Orłowskiego w Turku a w szczególności: 1) zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych; 2) poprawa warunków socjalnych członków społeczności lokalnych; 3) pomoc rodzinom i osobom  w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans; 4) integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności i zdrowia emerytów i rencistów; 5) integracja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych; 6) przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych; 7) ochrona środowiska i przyrody; 8) oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych   w gminach; 9) kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka; 10) tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych. 11) udzielanie instruktażu przy wznoszeniu altanek - zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz dopilnowanie, aby nie wymagające pozwolenia na budowę wznoszone altany bądź inne obiekty gospodarcze nie przekraczały 35 metrów kwadr.

ul. e-mail: kb@maraton.turek.pl tel. 660513317  

Celem stowarzyszenia jest propagowanie zdrowego trybu życia a przede wszystkim biegania jako najprostszej formy ruchu, zrzeszenie społeczności biegowej, inicjowanie i rozwijanie masowych imprez biegowych a także innych imprez sportowych, podejmowanie działań związanych z uprawianiem i popularyzacją biegania, prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej w zakresie prowadzenia zdrowego trybu życia, stworzenie wśród członków stowarzyszenia więzi przyjaźni, koleżeństwa, wzajemnego zrozumienia oraz odpowiedzialności społecznej, promocja Miasta Turku i jej aktywnych mieszkańców poprzez udział w przeróżnych imprezach sportowych i rekreacyjnych, organizowanych w kraju i za granicą, prowadzenie działalności na rzecz poprawy i zapobiegania degradacji środowiska naturalnego, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – KONTAKT

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH

URZĘDU MIEJSKIEGO W TURKU

ul. KALISKA 59

Aleksandra Purcel-Kowalska

Kierownik Wydziału

Tel. (63) 289-61-44/45, pokój nr 112 i 120

Aktualizacja danych – 14 września 2023 r. na podstawie danych z organów rejestrujących stowarzyszenia