Miasto Turek - Logo

Unia EuropejskaProgram Czyste Powietrze Rzeczpospolita PolskaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuBiuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn Informacji Publicznej

Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior + w roku 2019

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu było zapewnienie funkcjonowania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Turkowskiego Klubu „Senior+” utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”
w Miejskim Domu Kultury w Turku. Adresatami zadania publicznego była grupa 30 osób w wieku powyżej 60 lat, nieaktywnych zawodowo, chętnych do podejmowania działań wolontarystycznych na rzecz innych,
a także do działań na rzecz samopomocy. W ramach projektu przeprowadzono szereg zajęć plastycznych, manualnych, muzycznych, kulinarnych, sportowych
i rekreacyjnych. Odbyły się zajęcia integracyjne we współpracy z turkowskim centrum wolontariatu
i miejskimi placówkami oświatowymi. Prowadzone były lekcji języka angielskiego, kurs komputerowy, kurs samoobrony dla seniora. Seniorzy mogli również bezpłatnie korzystać
z miejskich placówek sportowo-rekreacyjno-kulturalnych

Data podpisania umowy

30.05.2019 r.

Całkowity koszt:

84 300,00 PLN

Kwota dofinansowania:

33 720,00 PLN

Źródła finansowania:                     

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
w ramach Programu SENIOR+2019

 

Budowa dróg gminnych na Osiedlu Leśna w Turku

Przedmiot projektu:

Przedmiotem wniosku była realizacja pierwszego etapu inwestycji pn. „Budowa dróg gminnych na Osiedlu Leśna”, w celu uzyskania sprawnego układu komunikacyjnego zlokalizowanego w południowej części miasta Turku, w powiecie tureckim w województwie wielkopolskim.

Inwestycja obejmowała odcinki dróg
o różnych numerach, dla których zarządcą jest Gmina Miejska Turek, tj.: 17D, 04L i 09D.

Data podpisania umowy

26.07.2019 r.

Całkowity koszt:

2 576 279,22 PLN

Kwota dofinansowania:

1 232 427,00 PLN

Źródła finansowania:                     

Ministerstwo Infrastruktury w ramach programu pn. Fundusz Dróg Samorządowych

 

Budowa drogi 16 KDD I 17 KDD – ul. Wincentego Witosa na osiedlu Wyzwolenia w Turku”

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu była budowa
ul. W Witosa na Osiedlu Wyzwolenia
w Turku na dwóch odcinkach dróg 16 KDD i 17 KDD:

a) odcinek 1 – droga 16 KDD
(ul. W. Witosa) od km 0+000 do km 0+102

wybudowany został odcinek od skrzyżowania z drogą gminną -
ul. ks. Dominika Jędrzejewskiego do skrzyżowania z drogą wewnętrzną 17 KDD- ul. W.Witosa.

b) odcinek 2 - droga 17KDD (ul. W. Witosa) od km 0+000 do km 0+145

wybudowany został odcinek od skrzyżowania z drogą wewnętrzną  -
ul. św. Barbary do skrzyżowania z drogą gminną - ul. Macieja Rataja 

Data podpisania umowy

7.10.2019r.

Całkowity koszt:

969 203,54 PLN

Kwota dofinansowania:

472 700,54 PLN

Źródła finansowania:                     

Ministerstwo Infrastruktury w ramach programu pn. Fundusz Dróg Samorządowych

 

Kompleksowa termomodernizacja dwóch komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 22 i 24 w Turku

Przedmiot projektu:

 Zakres rzeczowy inwestycji wynikał
z audytów energetycznych obu budynków i obejmował:

- modernizację instalacji c.o., tj. uzupełnienie izolacji, montaż zaworów na pionach świecowych, uzupełnienie zaworów termostatycznych;

- termomodernizację ścian (ściany zewnętrzne piwnic i wyższych kondygnacji, w tym remont kominów);

- docieplenie stropodachu  nad klatkami schodowymi;

- wymianę starej, drewnianej stolarki okiennej powierzchni wspólnej w piwnicach, na poddaszu, w lokalach mieszkalnych;

- wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych wraz z wykonaniem nowych zadaszeń  z poliwęglanu.

Planowany efekt energetyczny: redukcja emisji CO2 o ok. 48%

Data podpisania umowy

24.10.2019 r.

Całkowity koszt:

628 173,06 PLN (kwota pożyczki 574 644 PLN)

Kwota umorzonej raty

86 196,60 PLN

Źródła finansowania:                     

Umowa pożyczki - dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

wfosigw