Miasto Turek - Logo

Unia EuropejskaProgram Czyste Powietrze Rzeczpospolita PolskaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuBiuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa drogi gminnej - ulicy Jacka Kaczmarskiego z ciągiem
pieszo-rowerowym

Przedmiot projektu:

Przedmiotem wniosku była budowa drogi gminnej - ulicy Jacka Kaczmarskiego
- z ciągiem pieszo - rowerowym w Turku,
w celu uzyskania sprawnego układu komunikacyjnego zlokalizowanego w północno zachodniej części miasta. W ramach wniosku zrealizowany został odcinek drogi zlokalizowany pomiędzy drogami powiatowymi  ulicą Zdrojki Lewe i ulicą Chopina. Inwestycja polegała na budowie jezdni, chodnika pełniącego funkcję drogi dla pieszych i rowerów, zjazdów na posesje, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeniu zieleni. Budowa drogi spowodowała poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego

Data podpisania umowy

21.08.2018 r.

Całkowity koszt:

2 057 003,09 PLN

Kwota dofinansowania:

789 739,00 PLN

Źródła finansowania:                     

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa w ramach programu pn. Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019

 

Energia słoneczna dla domu-wykonanie instalacji fotowoltaicznych
i kolektorów słonecznych

Przedmiot projektu:

Projekt objął zakup i montaż 304 instalacji fotowoltaicznych oraz 86 instalacji kolektorów słonecznych
na potrzeby jednorodzinnych budynków mieszkalnych w Mieście Turek. Energia elektryczna oraz cieplna wytworzona w instalacjiach będzie przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców. Projekt ma charakter parasolowy –  jest realizowany za pośrednictwem Gminy Miejskiej Turek
a odbiorcami końcowymi projektu są mieszkańcy Gminy

Data podpisania umowy

30.05.2018r.

Całkowity koszt:

6 928 384,00 PLN

Kwota dofinansowania:

5 389 031,00 PLN -

951.005,63PLN -środki mieszkańców

Źródła finansowania:                     

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020
Działanie 3.1. Wspieranie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych.
Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.

EFRR z polską flagą

 

Rewaloryzacja parku przy ul. Górniczej

wfosigw

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu była rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego zlokalizowanego w Turku przy ul. Górniczej poprzez usunięcie 52 drzew całkowicie lub w znacznej części obumarłych oraz podcięcia pielęgnacyjne 2000m2 drzew i krzewów

Data podpisania umowy

16.07.2018 r.

Całkowity koszt:

20 131,00 PLN

Kwota dofinansowania:

14 091,00 PLN

Źródła finansowania:                     

WFOŚiGW

 

Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior +

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu było zapewnienie funkcjonowania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r. Turkowskiego Klubu „Senior+” utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” w Miejskim Domu Kultury w Turku. Adresatami zadania publicznego była grupa 30 osób w wieku powyżej 60 lat, nieaktywnych zawodowo, chętnych do podejmowania działań wolontarystycznych na rzecz innych,
a także do działań na rzecz samopomocy. Członkiem Turkowskiego Klubu „Senior+” mógł zostać każdy mieszkaniec miasta, zainteresowany uczestnictwem w jego działalności. Rekrutacja uczestników odbyła się w pierwszej połowie stycznia 2018 r.

W ramach realizacji zadania: zatrudniono opiekuna grupy członków Klubu, przeprowadzono szereg zajęć plastycznych, manualnych, muzycznych, kulinarnych, sportowych
i rekreacyjnych. Odbyło się szereg zajęć integracyjnych we współpracy
z turkowskim centrum wolontariatu i miejskimi placówkami oświatowymi. Prowadzone były lekcji języka angielskiego kurs komputerowy, kurs samoobrony dla seniora. Seniorzy mogli również bezpłatnie korzystać z miejskich placówek sportowo-rekreacyjno-kulturalnych. Projekt został zakończony i rozliczony.

Data podpisania umowy

9.04.2018 r.

Całkowity koszt:

62 070,00 PLN

Kwota dofinansowania:

24 828,00 PLN

Źródła finansowania:                     

WUW w ramach Programu SENIOR+ 2018

 

Projekt pn. "Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego TUREK GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Turek" otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej

logotyp 12

Przedmiot projektu:

Celem projektu jest rozpoznanie złóż wód termalnych perspektywicznych poziomów wodonośnych jury dolnej oraz przeprowadzenie testów hydrologicznych i badań fizyko-chemicznych umożliwiających ocenę parametrów złóż.

Efekt rzeczowy

Głębokość wykonanego odwiertu/otworu wiertniczego: 2 200 m (+/-10%).

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.01.2020 r.
Projektowane parametry otworu

- temperatura wody: 70oC

- wydajność: 200m3/h

- mineralizacja: 120 g/dm3

Prace będą wykonywane zgodnie z projektem robót geologicznych, zatwierdzonym decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.08.2017r., znak: DSR-I.7430.36.2017

Data podpisania umowy

12.07.2018 r.

Całkowity koszt:

Całkowity koszt projektu netto: 13 475 000,00zł, w tym:

- koszty kwalifikowane: 13 475 000,00zł (dotacja z NFOŚiGW).

Źródła finansowania:                     

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Jest fantastycznie żyć ekologicznie, czyli Zielono nam!" - edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Miejskiej Turek

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu było podniesienie poziomu świadomości ekologicznej poprzez wdrożenie różnorodnych form pozaszkolnej edukacji w obszarach: odnawialne źródła energii (OZE), segregacja odpadów komunalnych i recykling, oszczędzanie wody i energii, niska emisja. Chcąc poszerzyć ofertę zajęć proekologicznych oraz uatrakcyjnić spędzanie wolnego czasu dzieciom i rodzicom Gmina Miejska Turek postanowiła zagospodarować wolne, ogólnodostępne pomieszczenie znajdujące się w budynku użyteczności publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej na potrzeby utworzenia pierwszej, interaktywnej oraz intuicyjnej ścieżki edukacyjnej.
W ramach projektu wykonane zostały prace remontowe pomieszczenia oraz zakupione i zamontowane nowe, różnorodne i interaktywne wyposażenie ścieżki edukacyjnej. EKO-STOISKO wykorzystywane jest podczas dużych imprez plenerowych Ponadto w ramach projektu zlecona została firmie zewnętrznej kampania informacyjno – edukacyjna w zakresie ochrony środowiska obejmująca utworzenie strony internetowej dedykowanej działaniom ekologicznym wydanie publikacji dla dzieci, informatora dla dorosłych oraz ulotek z treściami ekologicznymi a także przeprowadzenie Eko-warsztatów w przedszkolach, szkołach i klubie seniora oraz plenerowych Eko-warsztatów dla mieszkańców regionu.

Realizacja projektu rozpoczęła się w 2018 r. i zakończyła w październiku 2019 r.

Data podpisania umowy

2018 r.

Całkowity koszt:

230 375,57 PLN

Kwota dofinansowania:

157 919,11 PLN

Źródła finansowania:                     

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Działanie: 4.5 - Ochrona Przyrody,
Poddziałanie: 4.5.4 - Edukacja Ekologiczna.

EFRR z polską flagą

 

Liderzy e-usług wśród miast średnich woj. wielkopolskiego i lubuskiego

Przedmiot projektu:

Przedmiotem jest zakup i wdrożenie rozwiązań programowych dla urzędu poprawiających jakość obsługi mieszkańców dla:

- podatków i opłat w celu ułatwienia rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy;
- poprawy dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach;
- wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją ;
- doskonaleniu kompetencji kadr w tych obszarach.

Data podpisania umowy

5.11.2018 r.

Całkowity koszt:

1 964 928,00 PLN

Kwota dofinansowania:

1 650 176,00 PLN

W tym około 135 000 dof. dla Gminy Miejskiej Turek

Źródła finansowania:                     

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Program POWER : Wiedza Edukacja Rozwój
Oś II: Efektywne Polityki Publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

EFS z flagą