Miasto Turek - Logo

Unia EuropejskaProgram Czyste Powietrze Rzeczpospolita PolskaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuBiuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. P.O.W. a ul. gen. Smorawińskiego

Przedmiot projektu:

Przedmiotem jest budowa drogi pomiędzy ul. P.O.W., a ul. Smorawińskiego w Turku na 2 odcinkach, rozdzielonych zmodernizowanym wcześniej fragmentem drogi o długości ok. 50 m.

Data podpisania umowy

30.05.2016 r.

Całkowity koszt:

342 174,21 PLN

Kwota dofinansowania:

137 049,03 PLN – dofinansowanie WUW

150 000,00 PLN – dofinansowanie Powiat Turecki

Źródła finansowania:                     

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w ramach programu pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

 

Miejsca radości dla małych gości - utworzenie w przedszkolach nr 3 i 7 dwóch oddziałów przedszkolnych dla dzieci 3 i 4 letnich, wyposażenie sal
i organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu było utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego tj. jednej grupy
w Przedszkolu Samorządowym nr 3
w Turku oraz jednej grupy w Przedszkolu samorządowym nr 7
w Turku.  Do dwóch nowoutworzonych grup zakupiono niezbędne wyposażenie: meble, zabawki, pomoce dydaktyczne. Ponadto w przedszkolach objętych projektem dla wszystkich dzieci z grup 3 i 4-latków odbyły się zajęcia dodatkowe tj. logopedyczne,  sportowe, zajęcia edukacyjne – arteterapia, zajęcia edukacyjne „Robotyka”. W ramach zadania 3 nauczycielki podniosły swoje kwalifikacje na kursach doskonalących.

Data podpisania umowy

2.12.2016 r.

Całkowity koszt:

385 750,00 PLN

Kwota dofinansowania:

327 887,50 PLN

Źródła finansowania:                     

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.1: Edukacja przedszkolna

 EFS

 

Rozwój kompetencji językowych kadry edukacyjnej Szkoły Podst. nr 5

Przedmiot projektu:

Rozwój kompetencji językowych kadry edukacyjnej Szkoły Podst. nr 5 oraz umiejętności uczniów poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów, podniesienie kompetencji nauczycieli/pedagogów oraz doposażenie Szkoły Podstawowe nr 5

Data podpisania umowy

24.11.2016 r.

Całkowity koszt:

48 184,00 PLN

Kwota dofinansowania:

48 184,00 PLN

Źródła finansowania:                      

Program POWER  za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

 

Ekologiczne postępujemy, więc segregujemy - kompleksowe działania
na rzecz edukacji ekologicznej

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu były działania
w celu poszerzenia wiedzy na temat ekologii poprzez edukację ekologiczną w zakresie odpadów wśród mieszkańców Turku i regionu.

Projekt obejmował:

opracowanie i wydrukowanie publikacji ,,Akademia ekologii. Segreguję odpady”
opracowanie i wydrukowanie publikacji ,,MINI przewodnik ekologiczny”
organizacja konkursu plastycznego ,,Znamy zasady jak segregować odpady”
organizacja konkursu na najciekawszy strój wykonany z wykorzystaniem odpadów komunalnych.
organizacja konkurs wiedzy o segregacji odpadów komunalnych
organizacja konkursu na najciekawszą instalację wykonaną z wykorzystaniem odpadów komunalnych
organizacje pikniku ekologicznego ,,Ekologicznie postępujemy, więc segregujemy”

Data podpisania umowy

18.11.2016 r.

Całkowity koszt:

40 365,71 PLN

Kwota dofinansowania:

39 505,96 PLN

Źródła finansowania:                     

WFOSiGW w ramach Programu Edukacja ekologiczna

wfosigw

 

Opracowanie Programu rewitalizacji Gm. Miejskiej Turek na lata 2016-2023

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu było opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Turek na lata 2016 – 2023, zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dn. 3 lipca 2015r.:

Etap I- przeszkolenie pracowników
w zakresie prawidłowego prowadzenia procesu rewitalizacji oraz zorganizowanie wizyty studyjnej
Etap II – opracowanie diagnozy potwierdzającej przesłanki wytyczenia obszaru/obszarów do rewitalizacji i ich wyznaczenie
Etap III – opracowanie Programu Rewitalizacji dla wyznaczonych obszarów rewitalizacji Miasta Turku

Data podpisania umowy

10.11.2016 r.

Całkowity koszt:

86 606,60 PLN

Kwota dofinansowania:

77 945,40 PLN

Źródła finansowania:                     

WRPO na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 pn. Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014 -2020

FS