Miasto Turek - Logo

Unia EuropejskaProgram Czyste Powietrze Rzeczpospolita PolskaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuBiuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa hali sportowej w Turku przy ul.3 Maja 29 (SP nr 1)

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu była budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Turku. Budynek powstał w miejscu starej sali gimnastycznej o powierzchni 245,00 m2. Nowa ma 1 405 m2, a kubatura obiektu wynosi 12 000,00 m3. Sala ma ponad 11 metrów wysokości

Data podpisania umowy

06.06.2014 r.

Całkowity koszt:

4 800 000,00 PLN

Kwota dofinansowania:

952 200,00 PLN

Źródła finansowania:                     

Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Wielkopolskiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej

 

         Budowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego drogi gminne pomiędzy ulicą Zdrojki Lewe a Aleją Jana Pawła II
w Turku

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu była inwestycja polegająca na budowie oraz przebudowie dróg gminnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w celu uzyskania sprawnego układu komunikacyjnego w północno - zachodniej części miasta Turku. Inwestycja dotyczyła ulicy Bursztynowej i ul. Grechuty.

Data podpisania umowy

16.06.2014 r.

Całkowity koszt:

2 050 000,00 PLN

Kwota dofinansowania:

1 024 438,00 PLN

Źródła finansowania:                     

Wojewoda Wielkopolski  w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

 

Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ul. Sportowej 4
oraz zagospodarowanie terenu przyległego

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu była zmiana przeznaczenia części pomieszczeń w obiekcie sportowym przy ul. Sportowej  z sali gimnastycznej na siłownię. Sala sportowa przy pływalni została przebudowana,
m.in. wymienione zostały posadzki, instalacje centralnego ogrzewania i elektryczna, przebudowane zostały szatnie i sanitariaty, zamontowany monitoring, a za budynkiem wybudowane zostały dodatkowe miejsca parkingowe

Data podpisania umowy

25.07.2014 r.

Całkowity koszt:

700 000,00 PLN

Kwota dofinansowania:

281 600,00 PLN

Źródła finansowania:                     

Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach  Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych

 

Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w miejscowości Turek poprzez wycinkę suchych drzew i krzewów oraz cięcia sanitarne drzewostanu

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu była rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego zlokalizowanego w Turku przy ul. Górniczej poprzez usunięcie drzew całkowicie lub w znacznej części obumarłych oraz podcięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów. Drzewa przeznaczone do wycinki charakteryzowały się licznym wyłamującym się posuszem, ubytkami pni a także znacznym kątem pochylenia. Skala zniszczeń i ich lokalizacja stanowiła zagrożenie bezpieczeństwa dla osób przebywających na terenie obiektu.

Data podpisania umowy

28.08.2014 r.

Całkowity koszt:

10 000,00 PLN

Kwota dofinansowania:

10 000,00 PLN

Źródła finansowania:                     

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
w ramach Programu Przedsięwzięcia Pozostałe

 wfs 1 20191210 1282972918

 

Zakup mikrobusu dla przewozu niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu miasta na potrzeby Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Turku

Przedmiot projektu:

Zakup mikrobusu dla przewozu niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu miasta na potrzeby Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Turku

Data podpisania umowy

Umowa zawarta z PFRON w 2014 r.

Całkowity koszt:

64 000,00 PLN

Kwota dofinansowania:

64 000,00 PLN

Źródła finansowania:                     

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównania Różnic Między Regionami

 

Adaptacja toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej
nr 4 w Turku

Przedmiot projektu:

Dostosowanie toalet w Szkole Podstawowej nr 4 w Turku dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Data podpisania umowy

Umowa zawarta z PFRON w 2014 r.

Całkowity koszt:

67 320,00 PLN

Kwota dofinansowania:

67 320,00 PLN

Źródła finansowania:                     

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównania Różnic Między Regionami

 

Szkoła bez barier – dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej
nr 1 w Turku dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Przedmiot projektu:

Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku dla potrzeb osób niepełnosprawnych przez montaż
i uruchomienie windy

Data podpisania umowy

Umowa zawarta z PFRON w 2014 r.

Całkowity koszt:

59 545,00 PLN

Kwota dofinansowania:

59 545,00 PLN

Źródła finansowania:                     

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównania Różnic Między Regionami

 

Turecko - Dunajowieckie wariacje inspirowane mistrzem Mehofferem

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu była organizacja spotkania młodzieży ukraińskiej z młodzieżą polską mającą na celu poznanie kultury, tradycji i obyczajów dwóch narodów, zaznajomienie z rękodziełem jakim jest tkactwo i nabycie podstawowych umiejętności w tym zakresie, w oparciu
o tkackie dziedzictwo kulturowe, rozwój artystycznych zainteresowań oraz przełamywanie barier i
krzewienie tolerancji

Data podpisania umowy

Umowa zawarta z Narodowym Centrum Kultury w 2014r.

Całkowity koszt:

19 600,00 PLN

Kwota dofinansowania:

17 360,00 PLN

Źródła finansowania:                     

Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu  polsko-ukraińskie wymiany młodzieży

 

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Przedmiot projektu:

W ramach projektu opracowano dokument strategiczny, który wyznaczył dla miasta cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) na lata 2014-2020. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej określił wizję rozwoju gminy
w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć długofalowe korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.

Data podpisania umowy

3.10.2014 r.

Całkowity koszt:

20 000,00 PLN

Kwota dofinansowania:

17 000,00 PLN

Źródła finansowania:                     

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w ramach POIŚ

FS