English German Polish

Informacja UM

Ogłoszenie o uzupełniającym nabórze wniosków o udzielenie dotacji na wymianę niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródło ciepła.

OGŁOSZENIE


Mając na uwadze niewykorzystanie wszystkich środków przeznaczonych na udzielenie dotacji celowej w bieżącym roku budżetowym, na podstawie § 4 ust. 6 i ust. 8 Uchwały nr XIX/141/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. 1908), Burmistrz Miasta Turku informuje, iż w terminie od 29 maja 2023 r. do 2 czerwca 2023 r. przeprowadzony zostanie uzupełniający nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródło ciepła. Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek w Biurze Obsługi Klienta, w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

W związku z powyższym przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące uzupełniającego naboru wniosków oraz dotacji do wymiany źródeł ciepła:
1. Pula środków możliwych do rozdysponowania w ramach naboru uzupełniającego wynosi 54.000,00 zł.
2. Udzielona dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji na wymianę systemu ogrzewania.
3. Wnioskodawca zobowiązany jest do wykonania inwestycji oraz przedłożenia Burmistrzowi Miasta Turku rozliczenia dotacji celowej nie później niż do dnia 31 października 2022 r.
4. Wnioski, które nie zostały zrealizowane w roku 2023 nie będą rozpatrywane w roku następnym.
5. W ramach przedmiotowej dotacji możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie zadania polegającego na wymianie istniejącego pieca na niskoemisyjne źródła ciepła, takie jak: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej, ogrzewanie gazowe, olejowe i elektryczne, pompa ciepła lub zakup wysokosprawnych kotłów na paliwa stałe, spełniających wymogi rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
6. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się: podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, które są właścicielami budynków, lokali mieszkalnych lub użytkowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek lub posiadające tytuł prawny do władania nimi.
7. Dotacje będą przyznawane do wyczerpania środków, jednak liczyć się będzie kolejność wpływu wniosków. Za dzień złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Turku.

Druk wniosku o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródła ciepła dostępny jest na stronie: https://bip.miastoturek.pl/.
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem tel. (63) 289 61 72.

z-ca BURMISTRZA
Joanna Misiak-Kędziora

Kalendarz Wydarzeń

Czerwiec 2023
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl