English German Polish

1000 F 130243732 ZXlXn3xFUvzd56usLFRKohjm1huRYiBx

Do 10 września 2021 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.


Pomoc w ramach programu udzielana jest uczniom:
• słabowidzącym,
• niesłyszącym,
• słabosłyszącym,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnością ruchową tym z afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6;
- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.
• . z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, uczęszczającym w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy.

W roku szkolnym 2021/2022:

- pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i materiałów ćwiczeniowych, będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:
- branżowej szkoły I stopnia,
- branżowej szkoły II stopnia,
- klas I - III czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
- klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
- klas I - III pięcioletniego technikum,
- klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
- szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;

- pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed dniem 1 stycznia 2019 r., oraz dopuszczanych od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 ze zm.), będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w tym roku szkolnym do:
- klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum;


- pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w tym roku szkolnym do:
- branżowej szkoły I stopnia,
- branżowej szkoły II stopnia,
- klas I - III pięcioletniego technikum,
- klasy III dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

Pomoc jest udzielana na wniosek opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.
Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2021/2022 do 10 września 2021 r.
Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników można pobrać w szkole oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Turek www.bip.miastoturek.pl 
Dodatkowe informacje o zasadach dofinansowania można uzyskać w szkole, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2021/2022 lub w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Turku, tel. 63 289 61 44 / 45.

 

 

Foto: Adobe Stock

Kalendarz Wydarzeń

Wrzesień 2021
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl