English German Polish

mecz polska szwecja plakt

Turkowska Strefa Kibica, a w niej mecz Polska - Szwecja na dużym ekranie w Parku Miejskim im. Konstytucji 3 Maja, przy Miejskim Domu Kultury (ul. Kościuszki). Już w środę, 23 czerwca od godz. 18.00.

Regulamin Strefy Kibica organizowanej na terenie Parku im. Konstytucji 3 Maja w Turku

I. Postanowienia ogólne.
1. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020, będą przebywać w Strefie Kibica na terenie Parku im. Konstytucji 3 – go Maja w Turku. Każda osoba przebywająca w Strefie Kibica obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w Strefie Kibica poprzez określenie zasad zachowania się osób przebywających na jej terenie.
3. Organizatorem Strefy Kibica są:
- Urząd Miejski w Turku,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku,
- Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera,
- Miejski Dom Kultury w Turku,
- Miejska Biblioteka Publiczna w Turku,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Turku.

II. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie Strefy Kibica.
1. Strefa Kibica obejmuje wydzieloną cześć Parku im. Konstytucji 3-go Maja w Turku
2. Pokazy odbywające się w Strefie Kibica mają charakter otwarty, darmowy z ograniczoną liczbą osób. Maksymalna liczba uczestników to 150 osób.
3. Do limitów związanych z sytuacją epidemiczną nie będą wliczane osoby w pełni są zaszczepione, które potwierdzą ten fakt za pomocą QR-kodu generowanego z portalu e-zdrowie. Potwierdzenie może mieć charakter tradycyjny - wydruk kartki z QR-kodem - albo elektroniczny, na urządzeniu mobilnym. Organizator zastrzega sobie prawo do odczytania i weryfikacji QR-kodu przy pomocy przeznaczonej do tego aplikacji przygotowanej i udostępnionej przez Ministerstwo Zdrowia.
4. Osoby małoletnie (do 12 roku życia) mogą przebywać w Strefie Kibica wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
5. Wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Strefy Kibica zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników ochrony i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

6. Na terenie Strefy Kibica zakazane jest:
- palenie papierosów i e-papierosów,
- wprowadzanie zwierząt,
- niszczenie infrastruktury i wyposażenia, urządzeń i sprzętu,
- podejmowanie jakichkolwiek działań, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Strefy Kibica,
7. Na teren Strefy Kibica zabrania się wnoszenia:
- napojów alkoholowych,
- materiałów wybuchowych,
- wyrobów pirotechnicznych,
- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
- materiałów pożarowo niebezpiecznych,
- środków odurzających lub substancji psychotropowych.
8. Służby porządkowe Organizatora uprawnione są do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Strefy Kibica, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Strefy Kibica.
9. Osoby przebywające na terenie Strefy Kibica mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie natężonego hałasu. Uczestnicy przebywają na terenie Strefy Kibica na własne ryzyko.
10. Uczestnik pokazu w Strefie Kibica jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów sanitarnych związanych z panującym stanem epidemicznym (w tym: obowiązek dezynfekcji rąk, zasłaniania nosa i ust oraz zachowania dystansu społecznego).
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru transmitowanych meczów.
1. Organizator jest uprawniony do utrwalenia przebiegu pokazu, a w szczególności zachowania się osób w nim uczestniczących przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Organizator informuje, że przebieg Imprezy może być fotografowany, filmowany, rejestrowany przez Organizatora, i/lub inne powołane podmioty trzecie. Wchodząc na teren Strefy Kibica zgadza się na wykorzystania wizerunku do celów promocyjnych przedsięwzięcia.
12. Regulamin obowiązuje w okresie funkcjonowania Strefy Kibica, tj. w czasie trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.

Kalendarz Wydarzeń

Wrzesień 2022
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl