English German Polish

Rada Miejska
20 lutego 2020 r., o godz. 16.00 odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej Turku, do udziału w której zapraszamy mieszkańców. Radni zajmować się będą m.in. pierwszą w Turku strefą wolną od dymu tytoniowego, dotacjami do ekologicznych źródeł ciepła oraz nadaniem nazw dwóch ulicom.


Sesja odbywać się będzie w sali konferencyjnej im. „Solidarności” w Urzędzie Miejskim. Poniżej proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Ewentualne zmiany w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII i XVIII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
6. Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej oraz o działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie działania Komendy Powiatowej Policji w Turku za rok 2019.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2020 - 2032.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia stref wolnych od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w mieście Turku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Turku na rok 2020.
14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2019.
15. Przedłożenie do wiadomości Rady sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej Turku za rok 2019.
16. Przedłożenie do wiadomości Rady planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Turku
na rok 2020.
17. Sprawozdanie za II półrocze 2019 r. z wykonania uchwały Nr XX/223/08 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony, dłuższy niż
3 lata lub na czas nieoznaczony.
18. Zapytania i interpelacje.
19. Wolne wnioski i komunikaty.
20. Zakończenie XIX sesji Rady Miejskiej Turku.

Kalendarz Wydarzeń

Sierpień 2020
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Znajdź nas!

Popup

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Obsługa inwestora
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl