English German Polish

Rada Miejska
Na poniedziałek, 20 czerwca 2016 r., na godz. 16.00, zaplanowana została XIX sesja Rady Miejskiej Turku. Do udziału w obradach zapraszamy mieszkańców Turku.Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Ewentualne zmiany w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XVI, XVII i XVIII sesji Rady Miejskiej Turku.
4. Zapytania i interpelacje.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu Rady w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
7.Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej oraz o działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za rok 2015.
a) informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu budżetu, sprawozdaniu finansowym oraz stanie mienia komunalnego.
b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
c)przedstawienie opinii Komisji Rady Miejskiej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
d)odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu gminy i wniosku o udzieleniu absolutorium burmistrzowi,
e)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
f)dyskusja,
g)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Turek za 2015.
h)podjęcie uchwały w sprawie absolutorium – głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/127/15 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2016.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/126/15 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2016 – 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/308/14 Rady Miejskiej Turku z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu „Turkowska Karta Dużej Rodziny”.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/18/14 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Miejskiej Turek w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. (odcinek od ul. P.O.W. do Smorawińskiego)
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/82/15 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 września 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony.
16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
17. Wolne wnioski i komunikaty.
19. Zakończenie XIX Sesji Rady Miejskiej.

Sesja odbywać się będzie w sali konferencyjnej im. „Solidarności” w Urzędzie Miejskim w Turku, przy ul. Kaliskiej 59.

Kalendarz Wydarzeń

Październik 2020
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Obsługa inwestora
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl