English German Polish

podsumowali i planowali 4 20151217 1831131616

Przedstawiciele działających na terenie miasta organizacji pozarządowych spotkali się wczoraj, tj. 15 grudnia 2015 r., w Urzędzie Miejskim w Turku, aby podsumować mijający rok i nakreślić plany działań na rok 2016.Na początku spotkania, Aleksandra Purcel-Kowalska – kierownik Wydziału Spraw Społecznych, przedstawiła sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi za rok 2015. Z podsumowania tego wynika, że nasze miasto wsparło sumą kwotą 210.000 zł zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu, takie jak szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz organizacja i udział w zawodach, organizacja zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i w okresie wakacji oraz organizacja imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Turku. Te zadania realizowane były na wniosek organizacji. Ponadto Gmina Miejska z własnej inicjatywy podpisała umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie części sportowo-rekreacyjnej Dni Turku ze Stowarzyszeniem ,,Skazani Na Basket" oraz z Miejskim Klubem Sportowym „TUR 1921" na szkolenie dzieci i młodzieży z Turku - uzupełnienie grup treningowych oraz organizację dodatkowych zajęć z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży uzdolnianej sportowo.

1

Na działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w tym roku wydana została kwota 165.000 złotych. Suma ta przeznaczona została na prowadzenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych z udziałem dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w okresie ferii zimowych i letnich, na prowadzenie działalności profilaktycznej w sferze kultury u nauki dla dzieci i młodzieży z Turku, poprzez dostarczanie im pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu, na organizowanie obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz na zwiększenie dostępności pomocy rodzinom, w których stosowana jest przemoc. Ponadto z własnej inicjatywy podpisana została umowa ze Stowarzyszeniem „Przystań" na realizację projektu „Akademia Letnich Spotkań Artystycznych w Turku formą socjoterapii młodzieży z problemami wychowawczymi".

W zakresie pomocy społecznej, prowadzona była świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, przy Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych w Turku. Ponadto odbywały się działania na rzecz osób starszych, działania związane z dożywianiem rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz imprezy i spotkania (np. Andrzejki, Mikołajki) dla dzieci z rodzin ubogich oraz osób starszych. Na powyższe wydana została suma 50.000 złotych.

52.000 złotych przeznaczone zostało w tym roku na działania w zakresie kultury, tj. prowadzenie działań i inicjatyw kulturalnych mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury i tradycji miasta. 9.000 zł wydane zostało na przedsięwzięcia organizacji pozarządowych w zakresie zwalczania narkomanii, poprzez prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych.

Organizacje pozarządowe prowadziły również działania w zakresie promocji zdrowia, na które Gmina Miejska wydała łącznie 10.000 złotych. Suma ta przeznaczona została na rehabilitację osób niepełnosprawnych z Turku z wykorzystaniem sali rehabilitacyjnej przy Gimnazjum nr 2 oraz na prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Gmina Miejska Turek w roku 2015 wspierała organizacje prowadzące działalność w zakresie oświaty i wychowania, takie jak prowadzenie inicjatyw oświatowych, organizacja wypoczynku o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży z Turku.

Uczestnicy spotkania zapoznali się również z zasadami współpracy Miasta Turek z organizacjami pozarządowymi, które opierają się na pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwie, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Przedstawiona została również informacja o ogłoszonych otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na rok 2016.

2

3
4

W trakcie dyskusji przedstawiciele organizacji pozarządowych podkreślali wagę swoich działań. Mówioną o potrzebie określenia zasad udostępniania miejskich obiektów dla organizacji pozarządowych. Jerzy Kurzawa, zastępca burmistrza Turku, zachęcał działaczy do sięgania po środki zewnętrzne, bo jak wiadomo, środków miejskich zawsze jest mniej niż oczekiwań z nimi związanych.


Kalendarz Wydarzeń

Październik 2020
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Obsługa inwestora
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl