English German Polish

> godz. 07:11
hands 2847508 1280 Burmistrz Miasta zaprasza dzieci i młodzież zamieszkałą w Turku, na zajęcia wakacyjne w ramach akcji "Wakacje w mieście - TUREK 2022". Poniżej lista zaplanowanych wydarzeń.
Czytaj całość >>

> 24.06.2022
sesja absolutoryjna 7 20220624 2077300363 W czwartek, 23 czerwca 2022 roku odbyła się sesja Rady Miejskiej Turku. W porządku obrad znalazły się dwie istotne uchwały podsumowujące poprzedni rok - uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Turku i uchwała w sprawie absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok. Radni udzielili burmistrzowi zarówno wotum zaufania jak i absolutorium.
Czytaj całość >>

> 22.06.2022
sesja W czwartek 23 czerwca, o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej nr 5 w Turku przy ulicy Broniewskiego 5 odbędzie się sesja Rady Miejskiej Turku. Obrady będzie można śledzić na żywo korzystając z linku HD System - transmisje online, a porządek obrad przedstawia się następująco: Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Ewentualne zmiany w porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XLVII i XLVIII sesji Rady Miejskiej. 4. Informacja Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu Rady w okresie międzysesyjnym. 5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach. 6. Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej oraz o działalności   w okresie międzysesyjnym.     7. Podjęcie uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr XLIV/294/21  Rady  Miejskiej  Turku  z  dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022. 8. Podjęcie uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr XLIV/293/21  Rady  Miejskiej  Turku  z  dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2022-2032. 9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  emisji  obligacji  komunalnych  oraz  zasad  ich zbywania i wykupu. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego   miasta   Turku   dla   obszaru   w   rejonie  ul.  Konińskiej i ul. Muchlińskiej oraz dla obszaru w sąsiedztwie cieku Folusza. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego  miasta  Turku  dla  obszaru  w  rejonie  ul.  Przemysłowej, ul.  Górniczej  oraz  granicy  miasta, przyjętego  uchwałą Nr  XLV/299/22  Rady Miejskiej Turku z dnia 25 stycznia 2022 r. 12. Podjęcie uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr XXXVI/252/21  Rady  Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Skarbu Państwa w drodze  darowizny  prawa  własności  nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Turku. 14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody. 16. Podjęcie   uchwały   zmieniającej  uchwałę   nr  IX/72/19  Rady  Miejskiej  Turku  z  dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na lata 2019 – 2022 dla Gminy Miejskiej Turek. 17. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 660068P o numerze ewidencyjnym działki 670/14 obręb 0002 Turek B poprzez wyłączenie jej z użytkowania. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Turek. 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 20. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XXIII/242/09  Rady  Miejskiej Turku z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki obliczania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Turek. 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Turek na rok szkolny 2022/2023. 22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 23. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej Turku. 24. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi  i  innymi   podmiotami   prowadzącymi   działalność   pożytku  publicznego za rok 2021. 25. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021 oraz potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny. 26. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2021 dla Gminy Miejskiej Turek. 27. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021. 28. Rozpatrywanie raportu o stanie gminy za 2021 rok: a) przedstawienie raportu; b) debata nad przedstawionym raportem; c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Turku wotum zaufania za 2021 rok 29. Rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za rok 2021. a) informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu budżetu, sprawozdaniu finansowym oraz stanie mienia komunalnego, b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu, c) odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu gminy i wniosku o udzieleniu absolutorium burmistrzowi, d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej, e) dyskusja, f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Turek za 2021, g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium. 30. Zapytania i interpelacje. 31. Wolne wnioski i komunikaty. 32. Zakończenie XLIX sesji Rady Miejskiej Turku.

> 08.06.2022
pieniądze Informacja dla zarządców i właścicieli nieruchomości nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, dotycząca przekazywania Gminie Miejskiej Turek, informacji o wysokości czynszów najmu lokali mieszkalnych w 2022 roku.
Czytaj całość >>

> 06.06.2022
dziendziecka 8 20220606 1136657507 W niedzielę, 5 czerwca 2022 r. na Stadionie 1000-lecia odbyła się impreza plenerowa "Dzień Dziecka z Krainie Baśni". Dla dzieciaków przygotowaliśmy mnóstro atrakcji. W poniższe galerii zdjęć pokiazujemy, jak fajnie bawiliście się na Dniu Dziecia w Turku.
Czytaj całość >>

> 03.06.2022
eco 2 5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Środowiska. Celem tego święta jest zwrócenie uwagi na problemy ekologiczne naszych czasów oraz zachęcenie do poszukiwania na nie rozwiązań.
Czytaj całość >>

Kalendarz Wydarzeń

Czerwiec 2022
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl