English German Polish

kukluczniowie

Do 17 września 2020 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.


Pomoc w ramach programu udzielana jest uczniom:
• słabowidzącym,
• niesłyszącym,
• słabosłyszącym,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnością ruchową tym z afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6;
- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz.2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8;
- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, uczęszczającym w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy.

W roku szkolnym 2020/2021:
- pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i materiałów ćwiczeniowych, będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:
- branżowej szkoły I stopnia,
- klasy I branżowej szkoły II stopnia,
- klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
- klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
- klas I i II pięcioletniego technikum,
- klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
- szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
- pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed dniem 1 stycznia 2019 r., oraz dopuszczanych od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248), będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w tym roku szkolnym do:
- klasy III branżowej szkoły I stopnia,
- klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum;
- pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w tym roku szkolnym do:
- klas I i II branżowej szkoły I stopnia,
- klasy I branżowej szkoły II stopnia,
- klas I i II pięcioletniego technikum,
- klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

Pomoc jest udzielana na wniosek opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.


Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2020/2021 do dnia 17 września 2020 r.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników można pobrać w szkole oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Turek www.bip.miastoturek.pl.

Dodatkowe informacje o zasadach dofinansowania można uzyskać w szkole, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2020/2021 lub w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Turku, tel. 63 289 61 44 / 45.

Kalendarz Wydarzeń

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Znajdź nas!

Popup

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl